Thứ hai, Ngày: 17/06/2024

Thống kê truy cập

1.827.435

: 0

NGUYỄN THỊ THANH HẢO- QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Điện thoại:

Email: ntthao@cdhh.edu.vn

Nhiệm vụ: Tham  mưu cho Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện, tổ chức điều phối hệ thống thông tin - thư viện . Điều hành công việc chung của Thư viện theo chức năng, nhiệm vụ: Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, an ninh nội bộ; Công tác xây dựng Đảng; Chuyên môn, nghiệp vụ thư viện; Công việc phải xử lý hàng ngày; Xử lý các công việc liên quan đến công tác thông tin thư viện ; Làm các loại báo cáo của đơn vị; Thông tin tuyên truyền cấp Trường; Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; Công tác thanh tra, kiểm tra; Trực tiếp công tác bổ sung tài liệu.