Thứ ba, Ngày: 25/06/2024

Chỉ dẫn

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025

Ngày 21/ 2/ 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định "Phê duyệt chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Dịch vụ thư viện

THƯ MỤC QUỐC GIA HẰNG THÁNG
Giới thiệu sách

Văn bản quy phạm pháp luật

  • 13/2016/TT-BVHTTDL
    Quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã
  • 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
    Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Thống kê truy cập

1.827.435

: 0